Agro Podlesí, a.s.

Výzva akcionářům

Představenstvo akciové společnosti

AGRO PODLESÍ, a.s.

Červené Janovice čp. 55, 285 42 Červené Janovice, IČO: 25714350

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5662

oznamuje všem akcionářům, že podle ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 134/2013 Sb. došlo s účinností od 01.01.2014 ke změně akcií v listinné podobě na majitele emitovaných naší společností na listinné akcie na jméno.

Vyzýváme proto všechny akcionáře, aby předložili svoje listinné akcie ve formě na majitele za účelem jejich výměny za listinné akcie ve formě na jméno ve lhůtě od zveřejnění této výzvy do 30.06.2014 a současně sdělili společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, tj. jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře a bankovní spojení. Výměna akcií bude probíhat v dané lhůtě v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. Žádáme akcionáře, aby předem kontaktovali pracovníky společnosti za účelem sjednání si konkrétního den a hodiny pro výměnu akcií a sdělení údajů, a to na tel. číslech 604162031 nebo 734445485 nebo prostřednictvím emailu: s.prochazkova@agropodlesi.cz nebo vesely@agropodlesi.cz. U uvedených pracovníků mohou akcionáři obdržet veškeré informace týkající se výměny akcií.

Pro výměnu akcií akcionář předloží originální akcie, fyzické osoby platný průkaz totožnosti, zástupci právnické osoby aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců a svůj průkaz totožnosti. Zmocněnci oprávněných fyzických osob, příp. i právnických osob se vedle výše uvedených dokladů prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí jednoznačně vyplývat k jakému jednání je zmocnění, dále jméno, bydliště a dat. narození akcionáře fyzické osoby nebo IČ a sídlo akcionáře právnické osoby.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že pokud akcionář ve stanovené lhůtě nesplní povinnosti uvedené výše, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost v této době o rozdělení zisku, právo na dividendu k akciím, s nimiž je akcionář v prodlení s předložením, akcionáři nevznikne. Akcionář, který bude v prodlení se splněním povinnosti předložit akcie za účelem jejich výměny, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva s akciemi spojená. Akcie, které nebudou předloženy ve stanovené lhůtě a ani v přiměřené dodatečně stanovené lhůtě, budou prohlášeny za neplatné.

V Červených Janovicích 25.03.2014

Miroslav Liberský v.r., místopředseda představenstva

Ing. Jan Procházka v.r., předseda představenstva